1. Hasiera

Itzulpen automatikoa

EROSKI Fundazioan beti iruditu zaigu garrantzitsua gure edukiak gure gizartearen errealitate eleaniztunera egokitzea. Hala, duela urte batzuetatik hona, Consumer EROSKI papereko aldizkaria gaztelaniaz, euskaraz, galegoz eta katalanez argitaratzen dugu hilero, eta eduki digitalen zati handi bat ere lau hizkuntza horietan argitaratzen dugu.

Orain, EROSKI Fundazioaren eta Elhuyar Fundazioaren arteko proiektu baten bidez, www.consumer.es web-ataria ere lau hizkuntza horietan eskainiko dugu. Bi erakundeen arteko lankidetzari esker, soluzio teknologiko berritzaile bat garatu eta txertatu ahal izan dugu. Soluzio hori sare neuronaletan eta adimen artifizialean oinarrituta dago, eta gaztelaniazko jatorrizko testua euskarara automatikoki itzultzen du, orain arte inoiz lortu ez den kalitatearekin. Sinergia emankorra izan dute Elhuyar Fundazioak (erakunde aitzindaria itzulpen-teknologien ikerketan eta garapenean) eta EROSKI Fundazioak (kontsumoaren gainean duen eduki-corpusa liderra da munduan).

Gainera, osagarri gisa eta hobekuntza-prozesu honen parte gisa, automatikoki itzuliko diren edukiak itzultzaile profesionalen talde batek berrikusiko ditu, sistema hobetzeko, eta, hala, gero eta emaitza hobeak lortzeko.

Beraz, argitaratzen dugun testua perfektua ez bada, pixkanaka hobetuz joango da, sistemak bere ikaskuntza finkatzen duen neurrian. EROSKI Fundazioan eta Elhuyar Fundazioan ziur gaude irakurleak hizkuntza-aldetik egokia eta gero eta kalitate handiagokoa den testua aurkituko duela eta hori mugarria izango dela euskarazko baliabide eta eduki digitalen eskuragarritasunari dagokionez. Era berean, ziur gaude irakurlea gai izango dela testuinguruan kokatzeko itzulpenean topa ditzakeen akatsak, saihestezinak baitira honelako proiektu batean.