1. Inici

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Avís legal

1.- INTRODUCCIÓ

L'accés a aquesta web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

L'accés i posterior utilització d'aquesta per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat de sucontenido. El citat accés té caràcter gratuït.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presentesCondiciones Generals de navegació haurà d'abandonar aquesta web, no pudiendoacceder ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

Igualment, accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o cap registre.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals d'ús així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida.

EROSKI S. Coop. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés als mateixos procurant informar l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies així li ho permetin, a través de la seva publicació en la pàgina web,

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PRESENT WEB

EROSKI S. Coop.
Barri Sant Agustí, s/n.
48230 Elorrio
Bizkaia
CIF.- F-20033361
info@consumer.es

Inscrita en el Ministeri de Treball i Assumptes socials, Subdirecció General de Fundacions i Entitats Tutelades sota el número 48/0132.

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

1.- Com a proveïdor del servei, EROSKI S. Coop. es troba obligada a prestar els serveis oferts per la present web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

2.- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, EROSKI S. Coop. té el dret a suspendertemporalmente i sense necessitat de preavís l'accessibilitat a la present web,així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis,sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així li ho permetin.

3.- L'ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i/o dades i/o informació subministrada als mateixos a través de la present web es realitzarà per compte i risc de l'usuari.

EROSKI S. Coop. no garanteix, directament o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que quedin explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari.

EROSKI S. Coop. no garanteix el contingut subministrat, en el seu cas, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que els usuaris o qualsevol altra persona facin d'aquesta.

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre la present web són titularitat d'EROSKI S. Coop.. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la citada companyia, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

1.- En tot moment, l'usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis de la present web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual d'EROSKI S. Coop. o tercers.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial d'EROSKI S. Coop. o qualssevol altres societats integrants del GRUP EROSKI, per a altres usuaris de la web o tercers.

2.- L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició EROSKI S. Coop. cap acció que causi mal o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la present web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

3.- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que el fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, EROSKI S. Coop. es reserva el dret a prohibir-li l'accés a aquesta web.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

1.-EROSKI S. Coop. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc web i dels seus serveis.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

En qualsevol cas, EROSKI S. Coop. farà els seus millors esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present web.

2.-EROSKI S. Coop. posa a la disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que impedeixin l'accés als mateixos per part de tercers. EROSKI S. Coop. ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.

En aquest sentit, la citada societat s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas de produir-se tal coneixement.

3.- Malgrat que EROSKI S. Coop. ha implantat totes aquelles mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts de la present pàgina web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

EROSKI S. Coop. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4.-EROSKI S. Coop. no té obligació i no controla la utilització que els usuaris fan del present lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el present lloc web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, en el seu cas, les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de manera diligent i prudent.

Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si a altres usuaris.

5.- L'usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per EROSKI S. Coop. amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera a EROSKI S. Coop. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el Portal pogués produir-li durant la seva navegació per aquest.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut de la present web pertanyen a EROSKI S. Coop excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logos d'EROSKI S. Coop., frames, bàners, el programari i els seus diferents codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat d'EROSKI S. Coop., que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre aquests.

Els logos o signes distintius de la resta de societats integrants del denominat GRUP EROSKI i que poguessin aparèixer en aquesta web durant la navegació de l'usuari són titularitat de cadascuna d'elles, disposant legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre aquests, consentint expressament que els mateixos siguin incorporats, en el seu cas, en la present web.

L'usuari que accedeixi a aquesta web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense comptar amb l'autorització expressa de Consumer Eroski i sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i nocomercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat de la qual siguin empreses col·laboradores d'EROSKI S. Coop. els seran aplicable, igualment, les presents condicions, excepte pacte en contra.

Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta web per part de l'usuari.

EROSKI S. Coop. vetllarà perquè els continguts d'aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que no fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tota la informació sobre el tractament de dades de caràcter personal està recollida i detallada en la Política de Protecció de dades.

Sense perjudici d'això s'informa:

7.a) Per a accedir a i/o utilitzar alguns dels Serveis és necessari que els Usuaris proporcionin prèviament a EROSKI S, COOP unes certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, les “Dades Personals”), que EROSKI S, COOP tractarà i incorporarà a un fitxer automatitzat, amb les finalitats que en cada cas corresponguin, encara que fonamentalment les dades que l'usuari faciliti a EROSKI S, COOP tenen com a finalitat prestar els servei d'AQUEST MIG I/O ENTORN DIGITAL.

7.b) Totes aquestes circumstàncies seran prèvia i degudament advertides per EROSKI S, COOP als Usuaris, en els casos i en la forma en què això resulta legalment exigible.

7.c) Si l'Usuari facilita dades de caràcter personal de terceres persones, informarà dites terceres del contingut de les dades facilitades, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets, identificarà a EROSKI S, COOP i haurà d'obtenir el consentiment de dita tercera per a comunicar les dades d'aquest a EROSKI S, COOP.

7.d) EROSKI S, COOP garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, EROSKI S, COOP garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. Això no obstant, EROSKI S, COOP revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

7.c) Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, supressió, rectificació, limitació, oposar-se al seu tractament, revocar el seu consentiment o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, contactant amb EROSKI S, COOP seguint el procediment per a l'exercici de drets descrit a aquest efecte en la Política de Protecció de Dades.

8.- VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALES

Cap tercer podrà establir relació de ‘framing’ entre les seves pàgines web i la present pàgina web.

En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per EROSKI S. Coop., aquesta societat manifesta que no exerceix control algun sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut d'aquests. Els links que aquesta web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests.

En tot cas, EROSKI S. Coop. i les empreses del GRUP EROSKI s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per dites terceres enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests.

9.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de navegació yuso de la present web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sols aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada tret que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de manera integral.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació així com qualsevol relació entre l'usuari i EROSKI S. Coop. es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o contingut de les presents Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i EROSKI S.coop. totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Bilbao (Bizkaia).