1. Inicio

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Aviso legal

1.- INTRODUCIÓN

O acceso a esta web atópase condicionado á previa lectura e aceptación por parte de calquera usuario dos termos, condicións, comunicacións, advertencias e demais avisos legais contidos no presente clausulado.

O acceso e posterior utilización desta por parte do usuario implicará a súa conformidade de forma expresa, plena e sen reservas, coa totalidade de sucontenido. O citado acceso ten carácter gratuíto.

Si o usuario non estivese de acordo co contido das presentesCondiciones Xerais de navegación deberá abandonar esta web, non pudiendoacceder nin dispor dos servizos que esta ofrece.

Igualmente, acepta de forma expresa e sen excepcións que o acceso e a utilización do presente sitio web, dos seus servizos e dos contidos de devanditos servizos ten lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

O acceso a esta web ten carácter gratuíto e o seu visualización non require previa subscrición ou rexistro algún.

As conexións con outros sitios web que puidesen existir así como o uso que o usuario poida facer das mesmas está suxeito ás presentes Condicións Xerais de uso así como aos eventuais condicionados específicos que os citados sitios web requiran. Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida.

EROSKI S. Coop. poderá modificar de modo unilateral, en calquera momento que estime oportuno a configuración da presente web, as condicións do servizo e o seu contido, así como eliminalos, limitalos ou suspendelos de maneira temporal ou definitiva, así como impedir o acceso aos mesmos procurando informar o usuario de devandito cambio, a condición de que as circunstancias así llo permitan, a través da súa publicación na páxina web,

2.- IDENTIDADE DO TITULAR DA PRESENTE WEB

EROSKI S. Coop.
Barrio San Agustín, s/n.
48230 Elorrio
Bizkaia
CIF.- F-20033361
info@consumer.es

Inscrita no Ministerio de Traballo e Asuntos sociais, Subdirección Xeral de Fundacións e Entidades Tuteladas baixo o número 48/0132.

3.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DO PRESTADOR DOS SERVIZOS

1.- Como provedor do servizo, EROSKI S. Coop. atópase obrigada a prestar os servizos ofertados pola presente web, a garantir eficazmente o segredo das comunicacións que puidesen existir co usuario así como a responder as reclamacións que eventualmente puidesen exporse.

2.- En caso de efectuar operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora dos servizos, EROSKI S. Coop. ten o dereito a suspendertemporalmente e sen necesidade de preaviso a accesibilidade á presente web,así como a reservarse o dereito de prestación ou cancelación dos servizos,sen prexuízo do cal procurará polo en coñecemento dos usuarios, sempre que as circunstancias así llo permitan.

3.- O uso que os usuarios poidan realizar dos servizos e/ou datos e/ou información fornecida aos mesmos a través da presente web realizarase por conta e risco do usuario.

EROSKI S. Coop. non garante, directa ou indirectamente, a información ou os servizos ofrecidos, salvo aquelas garantías que en virtude das leis aplicables deban ser outorgadas ou que queden explicitamente descritas nun acordo entre esta sociedade e o usuario.

EROSKI S. Coop. non garante o contido fornecido, no seu caso, por terceiras persoas, nin garante a veracidade, fiabilidade, precisión, oportunidade ou conveniencia da información fornecida para o destino que os usuarios ou calquera outra persoa fagan da mesma.

4.- Os dereitos de propiedade intelectual sobre a presente web son titularidade de EROSKI S. Coop.. O exercicio exclusivo dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación pertencen á citada compañía, sen prexuízo do exercicio por parte de terceiros do dereito a cita.

4.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DO USUARIO

1.- En todo momento, o usuario debe realizar un uso lícito dos servizos da presente web de acordo coa legalidade vixente, respectando os dereitos de propiedade intelectual de EROSKI S. Coop. ou terceiros.

Neste sentido, o usuario garante que as actividades que desenvolva a través da presente web adecuaranse á lei, a moral, a orde pública, os bos costumes e en ningún caso resultarán ofensivas para o bo nome e imaxe comercial de EROSKI S. Coop. ou calquera outras sociedades integrantes do GRUPO EROSKI, para outros usuarios da web ou terceiros.

2.- O usuario non realizará a través dos servizos que pon á súa disposición EROSKI S. Coop. ningunha acción que cause dano ou alteracións dos contidos, nin obstaculizará o bo funcionamento da web, non causando problemas técnicos de ningunha índole, non transferindo elementos susceptibles de portar virus informáticos ou de danar, interferir ou interceptar total ou parcialmente a presente web, así como a non intervir ou alterar o correo electrónico doutros usuarios.

3.- A responsabilidade do usuario sobre a veracidade dos datos introducidos, no caso de que o fixese por calquera circunstancia, é exclusiva, polo que en caso de facilitar datos falsos ou inexactos, EROSKI S. Coop. resérvase o dereito a prohibirlle o acceso a esta web.

5.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE POLO FUNCIONAMENTO DO SITIO WEB E DOS seus SERVIZOS

1.-EROSKI S. Coop. non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do presente sitio web e dos seus servizos.

Desta forma, exclúese calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse da falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos seus servizos e a utilidade que os usuarios puidesen atribuír ao presente sitio web.

En calquera caso, EROSKI S. Coop. realizará os seus mellores esforzos de face a manter a dispoñibilidade continuada da presente web.

2.-EROSKI S. Coop. pon a disposición dos usuarios os sistemas de privacidade de datos persoais que impidan o acceso aos mesmos por parte de terceiros. EROSKI S. Coop. implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias que garantan a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario.

Neste sentido, a citada sociedade exímese de toda responsabilidade polos danos e prexuízos ocasionados en caso de producirse tal coñecemento.

3.- A pesar de que EROSKI S. Coop. implantou todas aquelas medidas axeitadas para garantir a seguridade nesta materia, non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos contidos da presente páxina web que poidan producir alteracións no sistema informático (software e hardware) do usuario ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.

EROSKI S. Coop. exímese de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos, ficheiros etc.

4.-EROSKI S. Coop. non ten obrigación e non controla a utilización que os usuarios fan do presente sitio web, dos servizos e dos seus contidos. En particular, esta sociedade non garante que os usuarios utilicen o presente sitio web, os seus servizos e os seus contidos de conformidade con estas Condicións Xerais e, no seu caso, as Condicións Particulares que resulten de aplicación, nin que o fagan de forma dilixente e prudente.

Esta sociedade tampouco ten a obrigación de verificar, e non verifica, a identidade dos usuarios, nin a veracidade, vixencia, exhaustividad e/ou autenticidade dos datos que os mesmos proporcionan sobre si a outros usuarios.

5.- O usuario acepta que o Portal foi creado e desenvolvido de boa fe por EROSKI S. Coop. con información procedente de fontes internas e externas e ofréceo no seu estado actual aos usuarios, podendo conter imprecisións ou erratas. Por iso, o usuario exonera a EROSKI S. Coop. de calquera responsabilidade en relación coa fiabilidade, utilidade ou falsa expectativa que o Portal puidese producirlle durante a súa navegación polo mesmo.

6.- PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os dereitos sobre o contido da presente web pertencen a EROSKI S. Coop salvo aqueles de empresas coas que asine o correspondente contrato para a provisión de contidos e están protexidos polas normas nacionais e internacionais de propiedade intelectual e industrial.

O deseño, imaxes, mapas, gráficos, marcas, rótulos, signos distintivos ou logos de EROSKI S. Coop., frames, banners, o software e os seus distintos códigos, fonte e obxecto, etc. desta web son titularidade de EROSKI S. Coop., que posúe lexitimamente en exclusiva os dereitos de explotación sobre os mesmos.

Os logos ou signos distintivos do resto de sociedades integrantes do denominado GRUPO EROSKI e que puidesen aparecer nesta web durante a navegación do usuario son titularidade de cada unha delas, dispondo lexitimamente en exclusiva os dereitos de explotación sobre os mesmos, consentindo expresamente que os mesmos sexan incorporados, no seu caso, na presente web.

O usuario que acceda a esta web non pode copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder, vender os elementos anteriormente mencionados ou crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen contar coa autorización expresa de Consumer Eroski e sen citar expresamente a súa procedencia.

Unicamente queda autorizada a visualización e carga para o uso persoal e nocomercial do usuario, sen que poida facelo extensivo a terceiras persoas ou entidades.

No caso de gráficos ou deseños que aparezan nesta web cuxo titularidade sexan empresas colaboradoras de EROSKI S. Coop. seranlles de aplicación, igualmente, as presentes condicións, salvo pacto en contrario.

Queda terminantemente prohibida a alteración do contido ou estrutura desta web por parte do usuario.

EROSKI S. Coop. velará para que os contidos desta web non teñan carácter pornográfico, xenófobo, discriminatorio, racista, difamatorio ou que non fomenten a violencia. Do mesmo xeito procurará evitar calquera circunstancia que poida ser prexudicial para os usuarios.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Toda a información sobre o tratamento de datos de carácter persoal está recollida e detallada na Política de Protección de datos.

Sen prexuízo diso infórmase:

7.a) Para acceder a e/ou utilizar algúns dos Servizos é necesario que os Usuarios proporcionen previamente a EROSKI S, COOP certos datos de carácter persoal (en diante, os “Datos Persoais”), que EROSKI S, COOP tratará e incorporará a un ficheiro automatizado, coas finalidades que en cada caso correspondan, aínda que fundamentalmente os datos que o usuario facilite a EROSKI S, COOP teñen como finalidade prestar o servizo deste MEDIO E/Ou CONTORNA DIXITAL.

7.b) Todas estas circunstancias serán previa e debidamente advertidas por EROSKI S, COOP aos Usuarios, nos casos e na forma en que iso resulta legalmente exixible.

7.c) Se o Usuario facilita datos de carácter persoal de terceiras persoas, informará a devanditos terceiros do contido dos datos facilitados, da existencia e finalidade do ficheiro onde se conteñen os seus datos, da posibilidade de exercitar os dereitos, identificará a EROSKI S, COOP e deberá obter o consentimento de devandito terceiro para comunicar os datos deste a EROSKI S, COOP.

7.d) EROSKI S, COOP garante que adoptou as medidas oportunas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, EROSKI S, COOP garante a confidencialidade dos Datos Persoais. Iso no entanto, EROSKI S, COOP revelará ás autoridades públicas competentes os Datos Persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e sexa requirida de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso.

7.c) Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, supresión, rectificación, limitación, oporse ao seu tratamento, revogar o seu consentimento ou solicitar a portabilidad dos seus datos, contactando con EROSKI S, COOP seguindo o procedemento para o exercicio de dereitos descrito para ese efecto na Política de Protección de Datos.

8.- VÍNCULOS Ou ENLACES HIPERTEXTUALES

Ningún terceiro poderá establecer relación de ‘framing’ entre as súas páxinas web e a presente páxina web.

No caso de que a presente páxina web puidese conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados por EROSKI S. Coop., esta sociedade manifesta que non exerce control algún sobre devanditos portais ou sitios web, nin é responsable do contido dos mesmos. Os links que esta web puidese conter ofreceranse, unicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos desde os mesmos.

En todo caso, EROSKI S. Coop. e as empresas do GRUPO EROSKI se exoneran de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados por devanditos terceiros fronte a calquera reclamacións de calquera natureza e demandas que puidesen interporse en relación cos mesmos.

9.- NULIDADE E INEFICACIA DAS CLÁUSULAS

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais de navegación yuso da presente web fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz afectará tan só a devandita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz subsistindo en todo o demais, o resto de condicións xerais e téndose tal disposición ou a parte da mesma que resulte afectada por non posta salvo que, por resultar esencial ás presentes condicións xerais, debese afectalas de forma integral.

10.- LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas Condicións Xerais de uso e navegación así como calquera relación entre o usuario e EROSKI S. Coop. rexeranse pola lexislación española.

Para calquera litixio derivado da existencia ou contido das presentes Condicións Xerais ou das relacións entre o usuario e EROSKI S.Coop. ambas as partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Bilbao (Bizkaia).